תקנון סדנאות

תודה וברוכים הבאים לאתר: https://www.thinkshops.co.il/ (להלן: “האתר”). האתר מופעל עי גבנעמה יונגר (033544347)  (להלן:“בעלת האתר”).
האתר משמש כאתר תדמית ותוכן הכולל \ אתר סחר אלקטרוני אשר מציע, (בין היתר) למכירה מוצרים שונים (להלן: “המוצרים”). חנות לרכישות מקוונות של מוצרים דיגיטליים שונים ורישום ותשלום לקורסים, סדנאות והרצאות.

כללי

 • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לכל המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 • הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין/משתמשי האתר לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או
  את הזמנת השירותים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
 • בעלת האתר רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן  תקנון זה.
 • תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, וכו’) כמו כן
  הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
 • אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמא-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר
  (
  להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
 • בעלת האתר עושה כמיטב יכולתה להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי השירותים, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים
  להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות ובעלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת
  מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
 • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 • טעות סופר בתיאור השירותים לא תחייב את בעלת האתר.
 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים,
  בפרסומי דפוס וכיוב, לכל מטרה אחרת.
 • המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי בעלת האתר הוא המועד הקובע לכל דבר.
 • השימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.
 • בעלת האתר רשאית לפי שיקול דעתה לשנות את התכנים המופיעים באתר ללא צורך בהודעה מראש, מוסכם על המשתמשים כי לא תהיה להם כל טענה תביעה או דרישה כלפי בעלת האתר בגין ביצוע השינויים או תקלות שינבעו מאותם שינויים .
 • בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר על מנת לבצע תחזוקה באתר.
 • בעלת האתר אינה מתחייבת שפעילות האתר לא תופרע לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בתקשורת לכל סוגיה ולמשתמשים לא תהיה כל טענה .

הרשמה לקורסים וסדנאות

 • ההרשמה וההשתתפות בקורסים והסדנאות הינם בכפוף לתנאים להלן:
 • פתיחת סדנה /קורס מותנית במספר נרשמים מינימלי, אשר ייקבע לגבי כל סדנה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של בעלת האתר.
 • בעלת האתר רשאית לבטל סדנאות/ קורסים לפני תחילתן ללא הודעה מוקדמת. הודעה תימסר למשתתפים ובמקרה זה יוחזר החזר כספי מלא לכל משתתף שהעביר תשלום בגין אותן סדנאות/קורסים.
 • בעלת האתר רשאית לדחות סדנאות/קורסים ללא הודעה מוקדמת לפני תחילתן או במהלכן בשל נסיבות בלתי צפויות אשר לא ניתנות בשליטתה של בעלת האתר במקרים אלו לא יוענק החזר כספי ויקבע מועד חדש.
 • ההשתתפות בסדנאות/קורסים מותנית ברישום ובתשלום המחיר בדף הנחיתה. איעמידה בתשלומים תהווה עילה לביטול הרישום ולהפסקת ההשתתפות בקורס.
 • המחירים לסדנאות /קורסים מוצגים במטבע ישראלי.
 • השימוש בחומרים בסדנאות/קורסים הוא לשימוש פרטי של המשתמשים בלבד.
 • בעלת האתר בעלת זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים של מצגות הסדנאות /הקורסים הטקסטים, מבנה הקורסים/הסדנאות, הקלטות הסדנאות/קורסים והחומרים הנלווים.
 • אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות להציג בפומבי, למכור להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהקורס ו/או מהתכנים המופיעים בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעלת האתר.
 • מובהר בזאת כי תכני הקורס מועברים עפ מיטב הבנתה, וניסיונה של בעלת האתר. בעלת האתר אינה אחראית לכל פעולה שתינקט עי המשתתפים ו/או לכל פרשנות שתינתן עלידם לתכנים המועברים בסדנאות/בקורסים. כל פעולה של משתתף בהסתמכו על המידע המועבר בסדנאות/קורסים הינה על אחריותו,הבלעדית.
  תכני הקורס אינם מהווים ייעוץ שיווקי, כלכלי או אחר, ואינם מהווים ייעוץ אישי.
  בעלת האתר אינה מתחייבת מה יהיו תוצאות ההשתתפות בסדנאות/קורסים עבור המשתתפים, לרבות שיפור במצב הכלכלי, העסקי, הגדלת מספר הלקוחות לעסק וכיוצב. למשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלת האתר בין הופעה או איהופעה של תוצאות בסיום הסדנאות / הקורסים או לאחריהם.
 • תכני הקורס אינם מתיימרים להוות ייעוץ עסקי, שיווקי, כלכלי או אחר, ואינם מחליפים ייעוץ אישי המתבסס על היכרות מעמיקה עם הנתונים הפרטניים של המשתתפים ומותאם לצרכיו ואופיו.
 • המרצה אינה מתחייבת מה יהיו תוצאות ההשתתפות בקורס עבור המשתתפים, לרבות שיפור במצב הכלכלי הפרטי, העסקי, הגדלת מספר הלקוחות, הגדלת כמות ההכנסות לעסק וכיוצב. למשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המרצה בין הופעה או איהופעה של תוצאות מסוימות בסיום הקורס או לאחריו.
 • הסדנאות/הקורסים מיועדים לבגירים בני 18 ומעלה. ככל שיתברר בדיעבד כי המשתתף הינו קטין ו/או מי שנדרש לקבל אישור אפוטרופוס על מנת לבצע פעולה משפטית, וכי אישור שכזה לא ניתן, במקרה כזה המשתתף לא יהיה זכאי לכל השבה כלשהי של התשלומים ששולמו עלידו ובעלת האתר שומרת על זכותה למצות את האפשרויות המשפטיות העומדות לרשותה כנגד המשתתף בגין כל נזק שייגרם לה.

רכישת שירותים באתר

 • רכישת השירותים תתבצע באמצעות מעבר לדף תשלום מאובטח,  המזמין ימלא בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מסטלפון, כתובת דואר אלקטרוני.
 • על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה בהזמנת השירותים על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.
 • בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
 • מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע השירות וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 • פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
 • מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת השירות על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן:”ההזמנה”) עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי
  ורק לאחר אישור חברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור מפיי פאל / תשלום בפועל בביט כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי ו/או דרך חשבון הפיי פאל / ביט כפי שיבואר להלן והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי החברה והאתר.
 • הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 • למען הסר ספק תנאי הרכישה של המוצרים באתר הינו מגיל 18 שנים ומעלה.

אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

 • התשלום עבור השירותים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירותארנק אלקטרוני” כדוגמת  BIT) וכל שירות דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של בעלת האתר.
 • אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפואם החליט המזמין לשלם באמצעות Bit , בעלת האתר תוכל לגבות את התשלום עבור השירותים רק לאחר קבלת אישור מפיי פאל / אישור הבנק לקבלת תשלום הביט Bit. השימוש וקבלת האישור מביט ומפייפאל כפופים לתנאי השימוש של אתר פיי פאל ו ביט Bit.
 • בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שבעלת האתר תכבד.
 • לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את בעלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל בעלת האתר.
 • מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תתבצע בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.
 • במקרה בו לא אושרה  העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון הפיי פאל / או התשלום בביט Bit או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך ובעלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 • אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות השירות הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/במועד ההזמנה. אם לא צויין, כי השירות אינו קיים במלאי והשירות לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא בעלת האתר מחויבת בכפוף לכך שבעלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששולם אם שולם להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.
 • יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהשירות מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר  ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.
 • מועד האספקה יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או אישור מחשבון הפיי פאל  או שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר שאושר.
 • במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע לבעלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

ביטול רכישה מצד המזמין

 • המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:
  ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדואל naama.junger@gmail.com
 • ביטול עסקה עי המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
 • ביטול עד 5 ימי עסקים לפני מועד פתיחת הסדנהבמקרה זה יתקבל החזר מלא בקיזוז דמי ביטול בגובה 5% מהמחיר ששולם עבור השירות, בכפוף לחוק הגנת הצרכן.
 • במהלך 5 ימי עסקים לפני מועד פתיחת הסדנה ו/או במהלכהלא יתקבל כל החזר, גם בעבור עסקה אשר בוצעה בטווח ימים אלו, בכפוף לחוק הגנת הצרכן.
 • במידה ונבצר ממשתתף להגיע לסדנה, ניתן לבחון אפשרות חד פעמית של דחיית הסדנה על בסיס מקום פנוי בלבד למועד אחר, יש לעדכן על דחיית הסדנה עד יממה לפני תחילתה.
 • לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה.

ביטול רכישה מצד בעלת האתר

 • בעלת האתר תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
 • הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
 • למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלת האתר בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

זכויות יוצרים

 • כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של בעלת האתר בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו לבעלת האתר להשתמש בהם.
 • זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 • זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.carolinecoopersm.com ) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של בעלת האתר. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיוב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של בעלת האתר.
 • אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וזאת תוך קבלת ההסכמה מבעלת האתר.
 • בעלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בעלת האתר.

אחריות

 • בעלת האתר (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, ו/או החלפתם של המוצרים.
 • בעלת האתר (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי בעלת האתר עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
 • בעלת האתר (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
 • בכל מקרה בעלת האתר לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

סודיות ופרטיות

 • כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של בעלת האתר.
 • בעלת האתר לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
 • בעלת האתר לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של בעלת האתר.
 • למרות האמור לעיל, בעלת האתר תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בבעלת האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי בעלת האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי בעלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 • בעלת האתר תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 • מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של בעלת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי בעלת האתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלת האתר.
 • בעלת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
 • בקיום מקרים שאינם בשליטתה של בעלת האתר ו/או הנובעים מכח עליון, בעלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

דין ושיפוט

 • הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
 • בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביביפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
 • הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.